SIAM MODIFIED Starch ผู้ถือหุ้น

บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS ย้ำกลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร ถือหุ้น 46% และกลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร ถือหุ้น 20% และพันธมิตรเดิมอื่นๆ รวม 74% ประกาศกอดหุ้นแน่น พร้อมใจ Lock up หุ้น 100% เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่ก่อนเข้าตลาด ด้านผู้บริหาร ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเติบโต – วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน ทิ้งท้าย พร้อมนำเงินระดมทุนขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 3.6 แสนตันต่อปี

นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 18 ปี เปิดเผยว่า PQS เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียนภายหลังการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จ  บริษัทฯ ขอเดินหน้าบริหารงานให้ดีที่สุด และมุ่งมั่นที่จะผลักดันบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  และยั่งยืน ตามพันธกิจที่ได้ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร ถือหุ้น 46% และกลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร ถือหุ้น 20% และกลุ่มที่เหลืออื่นๆ รวมทั้งสิ้น 74%  ไม่ได้มีการเทหุ้นขายออกมาตามที่ปรากฎเป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น 100% เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และความสามารถของทีมบริหารและพนักงาน ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้  ที่จะผลักดันให้ PQS มีการเติบโตที่ดี และยั่งยืนได้ตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้

นายสมยศ กล่าวต่อว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ PQS จะนำไปใช้ในการขยายโรงงานแห่งใหม่ และลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทำให้กำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 แสนตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 2.4 แสนตันต่อปี 

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนแรกในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

PQS ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ภายใต้ตราสินค้า PQS และ TWO CRANE โดยจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว  ซอสปรุงรส และสารให้ความหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ยารักษาโรค เป็นต้น

นอกจากนี้ PQS ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท และสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว

“บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ไม่มีความต้องการจะขายหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ และตั้งใจที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมภิบาลอย่างแท้จริง” นายสมยศ ชาญจึงถาวร กล่าวปิดท้าย

บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่งตัวยื่นไฟลิ่ง เสนอขาย IPO 170 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET ขยายธุรกิจ - ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หวังสร้างการเติบโตยั่งยืน โดยมี ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ PQS เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย PQS จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือ คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET กลุ่มอุตสาหกรรม , หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม 

“จุดเด่นของบริษัท คือ ผู้บริหารและทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ประกอบกับ PQS มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 2 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และอีกแห่งตั้งอยู่ที่ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ทำให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจให้เติบโต โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน”

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 65.75 ล้านบาท 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาท ตามลำดับ  มีรายได้รวม 1,255.70  ล้านบาท 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายแป้งมันสำปะหลัง เป็นสัดส่วนรายได้หลัก สัดส่วนมากกว่า 95% ของรายได้รวม

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,267.35 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.59% แบ่งเป็นรายได้จากการขายในธุรกิจแป้งมันสำปะหลังสัดส่วน 96.63% ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจากต่างประเทศสัดส่วน 71.68% และ กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.32% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ 2.05% สะท้อนถึงการเติบโตที่มีอย่างต่อเนื่อง สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ 181.94 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.45% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท