เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม

เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม

 
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
  ������Թ�ҧ�ʹ ( Bangsaen Walking Street )
    ��ҹ�������á�áԹ�ҡ��� ���͡�ѹ����ͧ�Ф�Ѻ ��Ҩзҹ����
    ��������͡�ҡ��� ��੾������÷��� �����ҹ�ѹ���ҧ�����·�����
    ���¡�ѹ����� ����շ�ͧ����������Ф�Ѻ
    �ա����ѧ������ͼ�� �ͧ����ա�ҡ��¹Ф�Ѻ
    �͡�ҡ����ѧ�ա���ʴ������ �ա����

 

เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
  �����Դ
  ...�Դ �ѹ�ء�� �ѹ�����
  ...��������� 17.30 - 23.00 �.


เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
�ͺ�����������´��������Դ��� :-
�ٹ���ԡ�ùѡ��ͧ����� �Ⱥ�����ͧ�ʹ�آ
���Ѿ�� 038-381278 , 038-386884
 

เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม
เทศบาลแสนสุข เปิดวันเสาร์ไหม

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หมายเลขกลาง)0-3819-3500-2สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (นอกเวลาราชการ)0-3838-1061 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
0-3838-6386 (ศูนย์เทศกิจ)เลขานุการคณะผู้บริหาร0-3838-5364ปลัดเทศบาล0-3819-3500-2 ต่อ 319สำนักปลัดเทศบาล0-38193520-1กองการเจ้าหน้าที่0-3819-3500-2 ต่อ 320-322กองคลัง0-3819-3507กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม0-3819-3512กองช่าง0-3819-3509กองสวัสดิการสังคม0-3819-3582กองช่างสุขาภิบาล0-3819-3523กองการศึกษา0-3819-3585กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ0-3819-3503งานทะเบียนราษฎร0-3819-3518-9งานสัตวแพทย์0-3838-5100งานศูนย์บริการสาธารณสุข0-3819-3580-1สถานธนานุบาล0-3838-7041-2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0-3819-1917ศูนย์เทศกิจ0-3838-6386, 080-794-1000, 080-794-2000ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ0-3811-1024ศูนย์ดำรงธรรม/งานนิติการ0-3819-3520 ต่อ 317อาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร เทศบาลเมืองแสนสุข0-3819-1916งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0-3838-1061 หรือ 199ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน0-3838-1278

การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด.... บุคคลที่ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด

กรณีประชาชนทั่วไป
1.ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด
2.ประชาชน (นอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด) ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ขาออก ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็น

เอกสารที่ใช้...
1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร
2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :https://www.muangchon.go.th/act/12.html) หรือติดต่อขอรับที่เทศบาลฯ
3.สำเนาทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง
4..เอกสารอื่น ๆ ประกอบเหตุผลความจำเป็น เช่น ใบนัดแพทย์

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยื่นเอกสารได้ที่... เทศบาลเมืองแสนสุข วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าว ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ตลอด 24 ชม.

**ประชาชนนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ สนง.เทศบาล อบต. หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ของท่าน**

กรณีพนักงานบริษัท ห้างร้าน โรงงาน
สามารถให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้างร้าน หรือเจ้าของโรงงานเป็นผู้รับรองเอกสาร

กรณีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

หมายเหตุ :
- กรณีชาวต่างชาติ ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง
- ทั้งนี้ท่านที่มีเหตุความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง