คลินิกนอกเวลา ศิริราช โทร.

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry

            หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก แก่เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุ 6 – 18 ปี ที่มีปัญหาสมาธิสั้น ปัญหาทางการเรียน ปัญหาอารมณ์ ปัญหาพฤติกรรม การปรับตัวเข้าสู่สังคม และปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆ (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากปัญหาสุขภาพกาย) แบบสหวิชาชีพในวันและเวลาราชการ รวมถึงคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เวลาทำการ
ในเวลาราชการ
- ประเมิน/คัดกรองผู้ป่วยใหม่โดยพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการเวลา 09.00 – 11.00 น.
- บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ (ยื่นบัตรที่เวชระเบียนก่อนเวลา 11.00 น.)
- วันจันทร์และวันอังคาร ให้บริการเวลา 09.00 – 12.00 น.
- วันพุธ , วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ให้บริการเวลา 09.00 – 15.00 น.
- บริการให้การปรึกษาปัญหาครอบครัวโดยนักจิตวิทยาครอบครัว ให้บริการเวลา 07.00 – 15.00 น.
- บริการให้การปรึกษาและทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาคลินิก ให้บริการเวลา 07.00 – 16.00 น.
- บริการสอนเสริมและให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางการเรียนโดยนักวิชาการการศึกษาพิเศษ ให้บริการเวลา 07.00 – 15.30 น.


คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทร 0 2419 9801-2 และ 0 2419 9147-8 

การเข้าถึงบริการ
1. นัดล่วงหน้าตามระบบนัดหมาย
2. ลงทะเบียนเข้าตรวจที่ชั้น 1 ห้องเวชระเบียน ก่อนเวลา 11.00 น.

อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: โทร 02-419-7422 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)
โทรสาร: โทรสาร 02-411-2456
E-mail: [email protected]

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/childpsysiriraj/

https://web.facebook.com/childpsysiriraj

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

คลินิกนอกเวลา ศิริราช โทร.

25มี.ค.63-รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์  วามวาณิชย์         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริ แจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
        งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  โรงพยาบาลศิริราช จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการผู้ป่วยคลินิกพิเศษฯ ตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
        1. งดการให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกคลินิกบริการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        2. สำนักงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จะให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อผู้รับบริการทุกราย เพื่อเลื่อนนัด ก่อนถึงวันกำหนดนัดหมายที่ระบุไว้ในใบนัด
        3. เพื่อให้การติดต่อผู้รับบริการในข้อ (2) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โปรดตรวจสอบและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันได้ที่ https://si-eservice.mahidol.ac.th/mrupdate/index.aspx
        4. การติดต่อผ่านระบบ Call center คลินิกพิเศษฯ หมายเลข 02-4199801 ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากมีผู้รับบริการติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากและในเวลาพร้อมๆ กัน
        5. แจ้งช่องทางการติดต่อคลินิกพิเศษฯ เพิ่มเติมดังนี้
            (1) นัดหมาย/เลื่อนนัด Online ผ่านระบบ Siriraj Connect
            (2) E-mail: [email protected]  โดยแจ้งชื่อ-สกุลผู้ป่วย แพทย์เจ้าของไข้กำหนดวันนัดหมายเดิม หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความประสงค์ เช่น เลื่อนนัด หรือขอรับยาเนื่องจากยาหมด เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

คลินิกนอกเวลา ศิริราช โทร.

    นอกจากนี้ ยังแจ้งกรณ๊ผู้ป่วยเดิมที่  1.ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และมียารับประทาน เพียงพออย่างต่อเนื่อง ขอให้ติดต่อเลื่อนนัดกับพยาบาลประจำแผนกที่มาตรวจรักษา หรือทำการเลื่อนนัดผ่าน App Siriraj Connect
          2. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และต้องรับประทานยาต่อเนื่อง แต่ไม่มียาเพียงพอ หากไม่สามารถมารับยาด้วยตนเองได้ ขอให้ญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงมารับแทน พร้อมแสดงบัตรประชาชน (ของผู้ป่วย)และเอกสารหลักฐานตามสิทธิการรักษาพยาบาล มารับยาแทนได้
           3.ขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล

คลินิกนอกเวลา ศิริราช โทร.

�ѹ��� �ѧ��� �ظ ����ʺ�� �ء�� ����� �ҷԵ�� �������ʵ������ ��. �Ԫ��  �ѵø�����  ��. �Ԫ��  �ѵø�����  ��. �Ԫ��  �ѵø����� (��Ǩ�ѻ������ 2,4)  ��. ó�ɰ�  �ѵ���ѵ (���)
��. �Ԫ��  �ѵø����� (���-����)  �������ʵ����������ä�Դ���� ��. ���ѳ�� ��ȹ��ʹ
��. �ب���� ���Ԩ���ѷ�  ��. ��� ���ʶҾ�
��. �Ҥ���� �����ǧ
��. ��ԡҭ���  �ѧ��ȡ�Թ�� (��Ǩ�ѻ������ 1)  ��. �ب���� ���Ԩ���ѷ�
��. ���ѳ�� ��ȹ��ʹ  ��. �ؾԹ  �ؾط�����
��. ����  ��С�Ť���  ��. ���Ե ���к��  ��. �ؾԹ  �ؾط����� (����)  ��. ���ѳ�� ��ȹ��ʹ (���)  �ä� ��. ���§�ѡ��� �����ʧ�Ծ��
��. �Ѱ�Է��� �������ط��
��. �ê�� �����ʧ�Ծ��  ��. �ءԨ �ѡ���آ
��. ������ ��������è��
��. ��ȹ��ó ��շͧ���  ��. ����ѵ�� ���ҡ��
��. ���§�ѡ��� �����ʧ�Ծ��
��. �ѵ�� �ǹ��ع�þ���
��. ��ȹ��ó ��շͧ���  ��. ��� �ҭ����ب���
��. �ءԨ �ѡ���آ
��. �ճԴ� ʡ���ѵ��ѡ���  ��. ��ö���� ǧ�����Ѳ��
��. ���Ծ� ���õ��ع��  ��. �Ѱ�Է��� �������ط�� (���)
��. ��� �ҭ����ب��� (���)
��. ����ѵ�� ���ҡ�� (����)
��. �ت�� ��շԾ���ó (���-����)  ��. ��ö���� ǧ�����Ѳ�� (���)
��. ���Ծ� ���õ��ع�� (���)
��. �ت�� ��շԾ���ó (���) ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4  �к��ҧ�Թ����� ��. ����� ������ʴ��
��. ����� ���ҡ���ǧ�� (��Ǩ�ѻ������ 1,2,3,5)
��. ���о� �¹��ѵ� (��Ǩ�ѻ������2,4)  ��. ���ҹ ����Ż����
��. ����� ��Ѫ����
��. �ŸԪ� ���������ѧ
��. ����� ���ҡ���ǧ�� (��Ǩ�ѻ������ 1,2,3,5)  ��. ʶҾ� �ҹ��ʶԵ��
��. ��ȹ��� ��ջ�����
��. ����� ��Ѫ����
��. ��¾� ������ѵ��Ѳ��
��. �ؾ��� ����͹���
��. ����ѡ��� ᷹�ѹ��  ��. �Ѫ��ѡ��� ⪵��лص��
��. ������ ����ѵ�о�
��. ��Ū�� ������ԭ�Է��
��. �ŸԪ� ���������ѧ (��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)
��. ����ѡ��� ᷹�ѹ��  ��. �ؾ���  ������ʺ��� (���)
��. �ؾ��� ����͹��� (���)
��. ��¾� ������ѵ��Ѳ�� (����)(��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ��Ū�� ������ԭ�Է�� (����)  ��. �Ѫ��ѡ��� ⪵��лص�� (���)
��. ������ ����ѵ�о� (���)
��. ���� ���ᾧ (���) ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4  �к��ҧ�Թ���� ��. ���ѵ��  �����ԡ��
��. ����ѡ��� �¤ع�
��. �ѹ��� പ��ķ���ķ��
��. �Դ��� ����ը��������  ��. �Ե�Ծ��� ���⪵�����ó
��. �Ѱ�� ķ�������
��. �ѷþѹ��� ����ķ������ҹ���  ��. ����ѡ��� �¤ع�
��. �Դ��� ����ը��������
��. �ĵԡ� ���оѹ����ԭ  ��. �ԸԾѲ�� ���á��
��. �Ѱ�� ķ�������  ��. �ٹ��Ѿ�� ǧ��������õ��
��. ������ ����дա��
��. ���ѵ��  �����ԡ�� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)  ��. �ѹ��� പ��ķ���ķ�� (���)
��. ����ѡ��� �¤ع� (���)
��. ������ ����дա�� (���)
��. �Ե�Ծ��� ���⪵�����ó (����)  ��. �Դ��� ����ը�������� (���)  �ä���ʹ ��. �س��ԡ�  ����ó�Ժ����
��. �͡�ѹ�� ��ؾ���
��. �Ǿ�� �͹ʡ��  ��. �Ҩú  �����Թѹ���  ��. ��þ�  ���������
��. �ص��� �سҪ���  ��. ����  Īص�С��
��. ����ѷ� ���Ѳ�ҾҹԪ
��. ���Գ� ��觨�èԵ�ҹ���  ��. �͡�ѹ�� ��ؾ���
��. ʹ��  ���ط���ѡ�����  ��. ����ѷ� ���Ѳ�ҾҹԪ (���)(��Ǩ�ѻ������ 2,4,5)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. ʹ��  ���ط���ѡ����� (����)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. ��Է�� �ѧ�ҹ���õԪ�� (����)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. �ѹ���  ǹЪ�ǹ��Թ  (���)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. ���Գ� ��觨�èԵ�ҹ��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)(��Ǩ��� OPD ��� 7)  ��. ਹ ���ø�Сҹ��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 2,4)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. �Ҩú  �����Թѹ��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. ����ѷ� ���Ѳ�ҾҹԪ (���)(��Ǩ��� OPD ��� 7)
��. ���Գ� ��觨�èԵ�ҹ��� (���)(��Ǩ��� OPD ��� 7)  �����ѹ���Ե�٧ ��. ���� �����ԭ��Ъ��
��. �������ʴ�� �ѹ�ͧ
��. ���� ��óСԨ��ԭ ��Ǩ���֡�����¹͡��� 3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)  ��. ���Ե ⪵����ͧ���
��. ����� �յ����ó  ��. ��ùت �ͺ�ѹ���آ
��. ���� ��óСԨ��ԭ (��Ǩ���֡�����¹͡��� 3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)  ��. ���� �����ԭ��Ъ��
��. �������ʴ�� �ѹ�ͧ  ��. ���� ��óСԨ��ԭ (���-����)(��Ǩ���֡�����¹͡��� 3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. ���Ե ⪵����ͧ��� (���-����)
��. ���� �����ԭ��Ъ�� (���-����)  ��. ��ùت �ͺ�ѹ���آ (���)
��. ���� ��óСԨ��ԭ (���)  ����ҹ �����´� ��������� ��. �Ѱ�ɰ� ����Է��
��. �طԹ �����ɮҾ�
��. ��èԵ �ح�ʹ
��. �ѧ���� �Թ���
��. ����ó �������  ��. �Ѱ�ɰ� ����Է��
��. ������ó �����Ѳ���ѡ��
��. ���ԹҶ ���Թ������ǧ��
��. ��ճ� �س��è��ķ���
��. ��èԵ �ح�ʹ
��. ����� �յ����ó
��. ����ѡ��� ��ó����  ��. �Ѱ�ɰ� ����Է��
��. ������ó �����Ѳ���ѡ��
��. ���ô� ����ԨԵá��
��. ��ճ� �س��è��ķ���
��. �عѹ�� �ͺ�ҧ��Ż� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ��ê�� ���dzԪ�ҡ�
��. ����Ѳ�� Ǫ���ѡ�������
��. �طԹ �����ɮҾ�
��. �Ҵ� �س�����ص
��. ������ ���ٵ� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ���ô� ����ԨԵá��
��. �Ҵ� �س�����ص (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ���ԹҶ ���Թ������ǧ��
��. ����ѡ��� ��ó����
��. ��èԵ �ح�ʹ  ��. �Ҵ� �س�����ص
��. ��èԵ �ح�ʹ  ��. �طԹ �����ɮҾ� (���-����)
��. ��ó� �Ը��ҹѹ�� (���)
��. ���ô� ����ԨԵá�� (���)
��. ��Ѫ��� ��þѲ���ɰ� (����)
��. ��ê�� ���dzԪ�ҡ� (���)(��Ǩ�ѻ������ 2,4) ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4
��. ����Ѳ�� Ǫ���ѡ������� (���)(��Ǩ�ѻ������ 3,5) ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4
��. �����  ���ʹԷ  (���-����) ��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499
��. �Ҵ� �س�����ص (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,2,3,4) ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4
��. ��ճ� �س��è��ķ��� (���)
��. ����ѡ��� ��ó���� (���)(��Ǩ�ѻ������ 2,4)
��. ������ ���ٵ� (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,3)
��. �ѧ���� �Թ��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,2,4,5)(��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)  ��. ��ó� �Ը��ҹѹ�� (���)
��. �Ҵ� �س�����ص (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,2,3,4)
��. ��ê�� ���dzԪ�ҡ� (���)
��. ����Ѳ�� Ǫ���ѡ������� (���)
��. ��èԵ �ح�ʹ (����)
��. ��ճ� �س��è��ķ��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 2,4)
��. ����ѡ��� ��ó���� (���)(��Ǩ�ѻ������ 2,4)
��. �عѹ�� �ͺ�ҧ��Ż� (���)(��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ����� �յ����ó (���-��Ǩ�ѻ������ 2,3,4,5) (���-��Ǩ�ѻ������ 1 ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ���ԹҶ ���Թ������ǧ�� (���)  ����ҡ�ä�Թԡ ��. �þ��� ����¸Թ (��Ǩ�ѻ������ 1,3)  ��. ���ѷ� ������Ҥ� (��Ǩ�ѻ������ 2,3,4,5) �֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499  �ä����٧���� ��. ��觹��ѹ���  ��д�ɰ����ó  ��. ����ó� �Թ����Ҿ� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ����ѡɳ�  ��չ��������԰ (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ������԰  ����ѹ����
��. �Ե��� ��ͧ������ǧ�� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ����ó� �Թ����Ҿ� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ����ѡɳ�  ��չ��������԰ (��Ǩ�ѻ������ 2,4) ��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499  ��. ��觹��ѹ���  ��д�ɰ����ó  ��. ������԰  ����ѹ���� (���-����)
��. ����ѡɳ�  ��չ��������԰ (���) ��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499  ��. ����ѡɳ�  ��չ��������԰ (���) ��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499  �ä���������ҵԫ��� ��. ������ �������
��. �ѹ�Ѫ�� �Ѫ�ҵ��  ��. �Ѩ��� ������ط���
��. ���� ���ͧ�ѹ���
��. ��ճ� ����Ǫҭ���ǡԨ (��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)  ��. ����ѡ��� ��šҹ�ǧ��
��. �ѹ�Ѫ�� �Ѫ�ҵ��  ��. �Ѩ��� ������ط���
��. ��ó� ��ǧ������
��. ��ճ� ����Ǫҭ���ǡԨ (��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)  ��. ������ �������
��. �ѹ�Ѫ�� �Ѫ�ҵ��  ��. �Ѩ��� ������ط��� (���)
��. ����ѡ��� ��šҹ�ǧ�� (���-����)
��. ��ó� ��ǧ������ (���-����)  ��. ��ճ� ����Ǫҭ���ǡԨ (���)
��. ���� ���ͧ�ѹ��� (���)  ��պӺѴ ��. �ͧ�ز� ��ҹ����ԨԵ�
��. ������ ����عԹ�����Ե
��. �ѡ��ѹ�� �����ԢԵ���  ��. ���� �����ѵ������
��. �ط�Թ� �Է�����Թ���
��. �ĵ��� ������  ��. �ͧ�ز� ��ҹ����ԨԵ�
��. ����Ե�� �ѹ������  ��. ͹Ե� �Ҫ�����
��. ���� ǧ�������  ��. ������ó �͡����� (���)
��. �ĵ��� ������ (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)  �Ǫ�ѹ����ʵ�� ��. ��Թ���  ����ǧ��  ��. �ҹ�  �Էѡ���ҡ�  ��. �ҹ�  �Էѡ���ҡ�  ��. ��Թ���  ����ǧ�� (���)  ��. �ҹ�  �Էѡ���ҡ� (���)  �ä���� ��. ��ҧ���  �ح����ԯ��
��. �����  �������� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �Է��  �¸��оѹ�� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ʹ��ѡ���  ������ (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ����è��  �ĵ¾��� (��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. �á� �Ǫ����ó�
��. ��  �ѡ�ҾҳԪ��� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. �س����  ⪵Թ���ѵá�� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ���  �ش�  (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ������ ����ó���
��. ��ѭ��  �س����Թѹ��
��. ���Թ�  �Ե����ҹ���  (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �����  �������� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �Ҩ��Թ��� �ԹԨ���
��. ����è��  �ĵ¾��� (��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. �Ը��� �ѵ��Է��� (��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. ʹ��ѡ���  ������ (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �á� �Ǫ����ó� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ���  �ش�  (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. �ʹ��� ���dzԪ��  ��. ���ѵ�  �ѹ����觷ͧ��
��. �Ը��� �ѵ��Է���
��. �Ѫ���  �����ġ��
��. ��ѭ��  �س����Թѹ�� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ��ҸԻ �س������Ѳ�� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �ѵá��  ������ҵ (��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. ����ó  �ѧ�غص�
��. �ҭ  ����ѵ�ʶ��� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ʹ��ѡ���  ������
��. �ҸԵ ਹdzԪʶҾ� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ��  �ѡ�ҾҳԪ��� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ���ѵ�  �ѹ����觷ͧ��
��. ��ҸԻ �س������Ѳ��
��. ������ ����ó���
��. �ѵá��  ������ҵ (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ���Թ�  �Ե����ҹ���  (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ���ʡ��  ��áҭ��ҡ�
��. �ҸԵ ਹdzԪʶҾ�
��. �س����  ⪵Թ���ѵá�� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ���� �ѭ��ճԹ (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)  ��. �Ѫ���  �����ġ��
��. �����  �������� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ���  �ش�  (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �ҭ  ����ѵ�ʶ��� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. ����ó  �ѧ�غص� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �Ҩ��Թ��� �ԹԨ���
��. �Ը��� �ѵ��Է��� (��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. ��  �ѡ�ҾҳԪ��� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ��ѭ��  �س����Թѹ�� (���)
��. ��ҧ���  �ح����ԯ�� (���)
��. �Ը��� �ѵ��Է��� (���-����)(��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. ���ѵ�  �ѹ����觷ͧ�� (���)(��Ǩ���֡�����¹͡���3 ˹��µ�Ǩ������ʵ��)
��. ʹ��ѡ���  ������ (���-����) ��Ǩ����ٹ���ä���㨪�� 4
��. �Ҩ��Թ��� �ԹԨ��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 1,2,3,5)
��. ���Թ�  �Ե����ҹ���  (���)  ��. �Ը��� �ѵ��Է��� (���-����)
��. ���ʡ��  ��áҭ��ҡ� (���-����)
��. ����è��  �ĵ¾��� (���) ��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4
��. ������ ����ó��� (���)(��Ǩ�ѻ������ 3)
��. ���� �ѭ��ճԹ (���)(��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  �ä����������������Է�� ��. ���� �����ѵ��ѹ�� (���-����)(��Ǩ�ѻ������ 1,2,4,5)  ˹����ЧѺ�Ǵ ��. �ѹ��ó� �ԭ���س�С�� (���)  �к�����ҷ��ͧ ��. ʧ����  ⪵ԡ͹تԵ
��. �����ó  �ح����Ԯ��
��. �Ѳ����  ⪵Թ���ѵá��
��. ����Ѳ�� �ʧ�ѷ�Ҫ��
��. ����Ѳ�� ���ط����ҹԪ (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)  ��. ʧ����  ⪵ԡ͹تԵ
��. �����ó  �ح����Ԯ��
��. ��ѷ���ظ ǧ�����§�ѹ���
��. �Ѱ�� �ѵ�����ʡ�� (����Ǩ�������͹�á�Ҥ� 2566 �繵��)  ��. §���  ���й���
��. ʧ����  ⪵ԡ͹تԵ
��. �Ѫ���  �ѵ���ó�Ԩ
��. �Ѱ�� �ѵ�����ʡ��
��. ���Ҿ� �Ե���価�����
��. ���Ҿ� ���������Ѳ�� (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)  ��. §���  ���й���
��. �Ѳ����  ⪵Թ���ѵá��
��. ʧ����  ⪵ԡ͹تԵ
��. ��ѷ���ظ ǧ�����§�ѹ���
��. ����Ѳ�� ���ط����ҹԪ
��. ����Ѳ�� �ʧ�ѷ�Ҫ��
��. �Է���  �Ҹ�������  (��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4)
��. �رҡҹ�� ⪵��ѵ������  ��. �����ó  �ح����Ԯ��
��. �Ѫ���  �ѵ���ó�Ԩ (��Ǩ�ѻ������ 1,3,5)
��. ���Ҿ� �Ե���価�����  ��. �����ó  �ح����Ԯ�� (���)
��. §���  ���й��� (���-����)
��. �Ѳ����  ⪵Թ���ѵá�� (���-����)
��. ����Ѳ�� ���ط����ҹԪ (���-����)
��. �Ѫ���  �ѵ���ó�Ԩ (���-����)(��Ǩ�ѻ������ 2,4)
��. ��ѷ���ظ ǧ�����§�ѹ��� (���-����)(��Ǩ�ѻ������ 1,2,4)��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4  ��. ʧ����  ⪵ԡ͹تԵ  (���-����)
��. ����Ѳ�� �ʧ�ѷ�Ҫ�� (���)
��. ��ѷ���ظ ǧ�����§�ѹ��� (���-����)(��Ǩ�ѻ������ 1,3)��Ǩ����ٹ���ä����� ��� 4  �ä����٧���� (�к�����ҷ��ͧ ������������ �ŧ���) ��. ����ѡ���  ���ͧ���� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)(����Ǩ��͹����¹ 2566 �֧��͹�á�Ҥ� 2566)  ��. ������ �����س���ķ��� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)  ��. ����ѡ���  ���ͧ���� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ��ɮ� �ѳ����� (��Ǩ�ѻ������ 1,3) ��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499  ��. ��ɮ� �ѳ����� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)
��. ����ѡ���  ���ͧ���� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)(�͡��Ǩ��͹����¹ 2566 �֧��͹�á�Ҥ� 2566)  ��. ����ѡ���  ���ͧ���� (��Ǩ���֡�����¹͡��� 4 ��ͧ 499)

คลินิกนอกเวลา ศิริราช เปิดกี่โมง

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 นาฬิกา วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 นาฬิกา

คลินิกนอกเวลา ศิริราช อยู่ตรงไหน

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2/ ชั้น 3/ ชั้น 4(ห้อง499) และศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4. โทรศัพท์ติดต่อ : Call Center 02-419-9801.

คลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลศิริราชเบิกได้ไหม

ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โปรดใช้บริการตามสถานที่ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดไว้บริการ และตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนดไว้เนื่องจากการมารับบริการคลินิกพิเศษฯ จะไม่สามารถเบิกค่าบริการจากสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

ไปหาหมอศิริราชต้องไปกี่โมง

1. ต้องไปก่อน 8 โมงเช้า น่าจะเปิดให้ "รับบัตรคิว".