คำสั่งกรมบังคับคดี 234 2564

‘เจ้าพนักงานบังคับคดีฯ’ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ ‘บ.ลูก IFEC’ ขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ฯ ‘โรงแรม ดาราเทวี’ 1.9 พันล้าน เหตุไม่เข้าหลักเกณฑ์ เผยคำร้องพบ 'I Thermal' ให้ 'โจนส์ แลง ลาซาลล์' เร่ขายโรงแรม คาดได้ข้อสรุป ก.ค.นี้ 

................................

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ผู้ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ไปด้วยราคา 2,012.62 ล้านบาท และได้วางเงินมัดจำไว้ 110 ล้านบาท ขยายเวลาการวางเงินส่วนที่เหลือ 1,902.62 ล้านบาท ออกไปอีก หลังจาก I Thermal ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินส่วนเหลืออีก 3 เดือน

เนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า การที่ I Thermal ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือออกไปอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามคำสั่งศาล นั้น ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือตามคำสั่งกรมบังคับคดีที่ 234/2564 และ 308/2563 จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อขยายระยะเวลาการชำระราคาส่วนที่เหลือ และให้ผู้ซื้อทรัพย์ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายในกำหนดตามคำสั่งศาล

“กรณีตามคำร้องนี้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือตามคำสั่งกรมบังคับคดีที่ 234/2564 และ 308/2563 จึงเห็นควร ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อขยายระยะเวลาการชำระราคาส่วนที่เหลือ และให้ผู้ซื้อทรัพย์ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายในกำหนดตามคำสั่งศาล” คำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ระบุ

คำสั่งกรมบังคับคดี 234 2564

คำสั่งกรมบังคับคดี 234 2564
(คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 308/2563 เรื่อง การเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ สั่ง ณ วันที่ 29 มิ.ย.2563) 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา I Thermal ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ของโรงแรมดาราเทวี ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.คำร้องขอขยายการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ฯในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 จำนวน 1,192.9 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 21 มิ.ย.2565 และ2.คำร้องขอขยายการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ฯในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2124/2561 จำนวน 709.72 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 29 มิ.ย.2565

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากคำร้องของ I Thermal ดังกล่าว มีการระบุว่า บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดหานักลงทุนแจ้งกับ I Thermal ว่า เนื่องจากการลงทุนในบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะจัดหาเงินทุนให้มีข้อสรุปเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค.2565 และสามารถลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระเงินได้ภายในเดือน ก.ย.2565

คำสั่งกรมบังคับคดี 234 2564
(ที่มา เอกสารคำร้องของ I Thermal ที่ยื่นขอขยายระยะเวลาวางทรัพย์ส่วนที่เหลือค่าซื้อทร้พย์โรงแรมดาราเทวี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565)

สำหรับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ซึ่งชนะประมูลซื้อทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ไปด้วยราคา 2,012.62 ล้านบาท เป็นบริษัทลูกของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ในขณะที่ IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

อย่างไรก็ดี มีรายงานข่าวแจ้งว่า I Thermal เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีฯ และขอให้ศาลฯแพ่งมีคำสั่งให้ I Thermal ขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ฯออกไปอีก 3 เดือน หรือไปจนถึงเดือน ก.ย.2565 หลังจากก่อนหน้านี้ ศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการวางทรัพย์ฯค่าซื้อโรงแรมดาราเทวี ตามคำร้องของ I Thermal มาแล้ว 2 ครั้ง เป็นเวลารวม 6 เดือน หรือตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.ถึง มิ.ย.2565

ขณะที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองร่วมในทรัพย์สินที่ดินอันเป็นที่ตั้งของกิจการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เรื่อง ขอให้มีคำสั่งกำชับผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนไม่ให้เลื่อนเวลาการชำระหนี้ค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ลงวันที่ 13 มิ.ย.2565 โดยขอให้มีการกำชับผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนพิจารณากรณีที่ I Thermal อาจมีการยื่นคำขอร้องขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้จำนองรวมทั้งเจ้าหนี้อื่นที่รอผลการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์จำนองคดีนี้มาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาด้วย

“เจ้าหนี้จำนองจึงมีหนังสือฉบับนี้มายังท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เพื่อขอท่านได้โปรดใช้อำนาจมีคำสั่งกำชับให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีทั้งสองคดีนี้ ได้พิจารณาความละเอียดถึงข้อเท็จจริงข้างต้นดังที่ผู้รับจำนองได้ประทานกราบเรียนมาเกี่ยวกับการที่ผู้ซื้อทรัพย์อาศัยคำสั่งของศาลเป็นเครื่องมือเพื่อหากำไรทางธุรกิจ โดยขอให้กำชับผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนให้นำเอาพฤติการณ์ทั้งหมดข้างต้นของผู้ซื้อทรัพย์มาประกอบการพิจารณาในการทำคำสั่ง

กรณีหากผู้ซื้อทรัพย์นี้มีคำร้องขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือออกไปอีกครั้งหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้จำนองรวมทั้งเจ้าหนี้อื่นที่รอผลการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์จำนองคดีนี้มาตลอดสามปีที่ผ่านมาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อขอท่านอธิบดี ฯ ใช้อำนาจมีคำสั่งกำชับเจ้าของสำนวนเพื่อให้ความเป็นธรรมด้วย” หนังสือร้องเรียนของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด ลงวันที่ 13 มิ.ย.2565 ระบุ