หลักเกณฑ์การขายทอดตลาด 2563

หลักเกณฑ์การขายทอดตลาดแก้ไขใหม่

by on November 19, 2020

กรมบังคับคดี กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สาระสำคัญของกฎกระทรวงคือ

1. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ที่สมควรขายในการขายทอดตลาดและการวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา

2. ทรัพย์สินที่คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจกำหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีที่ราคาประเมินตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

2.2 กรณีที่พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดราคาทรัพย์ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด ราคาทรัพย์ที่จะขายเปลี่ยนแปลงไป หรือ มีการโต้แย้งหรือมีคำคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสียในราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้

3. กรณีที่ป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทำการใดที่ทำให้ เสียความยุติธรรมทั้งในการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการบังคับคดีแพ่ง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณ์ใบการบังคับคดีแพ่ง ทำให้ผู้ที่ต้องการบังคับตามสิทธิของตนเมื่อมีคำพิพากษา คดีแพ่งถึงที่สุดแล้ว

เมื่อชนะคดีแพ่ง บางคดีจำเลยจะจ่ายเงินทันที แต่บ่างคนแม้แพ้คดี จะยังไม่ยอมจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องบังคับคดี ซึ่งกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดจะช่วย ให้ผู้ชนะคดี ได้เงินอย่างสมควร

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 

Tagged as: ขายทอดตลาด, คดีแพ่ง, ทนายความ, บังคับคดีแพ่ง, ปรึกษากฎหมาย, ศาล, สำนักงานกฎหมาย